Bộ Tài chính ban hành Thông tư gia hạn giảm 30 khoản phí, lệ phíBộ Tài chính ban hành Thông tư gia hạn giảm 30 khoản phí, lệ phí

Vietstock – Bộ Tài chính ban hành Thông tư gia hạn giảm 30 khoản phí, lệ phí

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn giảm 30 loại phí, lệ phí từ ngày 1/7 tới hết 31/12/2021 để tháo gỡ khó khăn cho nhiều đối tượng, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

30 loại thuế, phí được giảm để hỗ trợ khó khăn cho một số đối tượng trong dịch Covid-19 có tổng số tiền 1,000 tỷ đồng

Bộ Tài chính đánh giá, hiện nay, dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết những ngành kinh tế. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn; hoạt động cung ứng marketing của nhà hàng bị đình trệ (nhất là nhà hàng marketing trong lĩnh vực du lịch, hàng ko, vận tải…).

Tại Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội về Kế hoạch lớn mạnh kinh tế – xã hội năm 2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch lớn mạnh kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đã giao Chính phủ, những bộ, ngành, địa phương, nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện những chính sách cụ thể để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà hàng, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 ưa thích có diễn biến xảy ra trong năm.

Thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí và chủ trương nêu trên, để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp có những bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng và ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong ấy, 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; bổ sung giảm thêm mức thu 1 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số này, có nhiều mức giảm cao như: giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí tiêu dùng đường bộ đối có xe marketing vận tải hành khách; giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng ko….

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng đề cập từ ngày 1/7/2021 tới hết ngày 31/12/2021 có số giảm thu từ phí, lệ phí 6 tháng ước khoảng 1,000 tỷ đồng.

Trong năm 2020, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho nhà hàng, người dân và thực hiện quy định của pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp có những Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí có mức giảm cao như: giảm 70% những mức thu lệ phí đăng ký nhà hàng; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin nhà hàng; giảm từ 50-70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán… Nhiều Thông tư giảm phí, lệ phí có hiệu lực thi hành đề cập từ ngày ký tới hết ngày 31/12/2020.

Cuối năm 2020, dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, hoạt động cung ứng, marketing vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần thời gian để phục hồi và lớn mạnh, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục rà soát để giảm phí, lệ phí năm 2021. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp có những Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí, lệ phí (đã giảm năm 2020 nêu trên) tới hết ngày 30/6/2021, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cung ứng, marketing, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó có dịch Covid-19.

Số giảm thu từ phí, lệ phí trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 từ những Thông tư trên ước khoảng 2,000 tỷ đồng.

Nhật Quang