Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng làm kinh tếTháo gỡ vướng mắc trong quản lý, tiêu dùng đất quốc phòng làm kinh tế

Vietstock – Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, tiêu dùng đất quốc phòng làm kinh tế

Có thông tư 58/2021/TT- BQP mà Bộ Quốc Phòng vừa ban hành, phương án tiêu dùng đất, xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết; quản lý tài chính từ đất quốc phòng hài hòa sở hữu hoạt động lao động cung cấp, xây dựng kinh tế; trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị, công ty quân đội trong công tác này được quy định rõ…

Ảnh Minh hoạ.

Thông tư 58 nhằm hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, tiêu dùng đất quốc phòng hài hòa sở hữu hoạt động lao động cung cấp, xây dựng kinh tế.

BAN HÀNH VĂN BẢN VỀ XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đối tượng áp dụng là những đơn vị quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội; Siêu thị do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh (công ty quân đội); Tổ chức, cá nhân được tiếp tục tiêu dùng đất quốc phòng hài hòa sở hữu hoạt động lao động cung cấp, xây dựng kinh tế và những đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo ấy, Bộ Quốc phòng bắt buộc những đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo những cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc quyền rà soát, xác định diện tích đất quốc phòng tiêu dùng hài hòa sở hữu hoạt động lao động cung cấp, xây dựng kinh tế cần nộp tiền và ko cần nộp tiền tiêu dùng đất, thuê đất hằng năm, lập hồ sơ phương án tiêu dùng đất báo cáo về đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp, theo dõi….

Đồng thời, triển khai rà soát, xác định những dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết cần chấm dứt thực hiện để xây dựng kế hoạch và phương án xử lý chấm dứt; rà soát những dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện để tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án xử lý chấm dứt hoặc tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết được tuân thủ theo quy định hiện hành.

“Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng chủ trì báo cáo Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hướng dẫn việc xác định tiền tiêu dùng đất cần nộp của năm sau làm cơ sở để những đơn vị, công ty quân đội xác định chi phí cung cấp, marketing, chi phí sản phẩm, dịch vụ, báo cáo nhu cầu ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước năm sau”, thông tư nêu rõ.

Việc xác định số tiền tiêu dùng đất cần nộp thực hiện theo nguyên tắc: Đối sở hữu công ty quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo việc xác định tiền tiêu dùng đất cần nộp của năm sau, việc xác định tỷ lệ % doanh thu ko kể nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để tạm tính tiền tiêu dùng đất hằng năm được căn cứ theo tỷ lệ % doanh thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán của năm trước liền kề; Đối sở hữu đơn vị, công ty quân đội được tiếp tục tiêu dùng đất để thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh liên kết và công ty cổ phần hóa, thoái vốn đã ký hợp đồng thuê đất sở hữu Bộ Quốc phòng, tỷ lệ % doanh thu ko kể nhiệm vụ quân sự quốc phòng được xác định là 100%. 

Dự kiến thu tiền tiêu dùng đất năm sau được xác định trên cơ sở phương án tiêu dùng đất, phương án xử lý được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo quy định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14 và văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Trường hợp tới thời điểm lập dự kiến thu tiền tiêu dùng đất năm sau, trường hợp đơn vị, công ty chưa được phê duyệt phương án tiêu dùng đất, phương án xử lý thì việc xác định tiền tiêu dùng đất để thu nộp ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở phương án, dự án, hợp đồng tiêu dùng đất, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký. 

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠM TÍNH ĐƯỢC NỘP THÀNH 2 KỲ

 Căn cứ dự toán thu ngân sách đã được Bộ Quốc phòng giao trong dự toán ngân sách hằng năm, công ty quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo nộp tiền tiêu dùng đất tạm tính hằng năm về tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản. 

Tiền tiêu dùng đất tạm tính hằng năm được nộp thành 2 kỳ mỗi năm. Kỳ thứ nhất nộp 50% số tiền theo dự toán thu ngân sách nhà nước được giao trước ngày 31/ 5. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nước trước ngày 30/6; Kỳ thứ hai nộp 50% số tiền còn lại trước ngày 31/10. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng nộp toàn bộ số tiền thu được còn lại vào ngân sách nước trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

Kết thúc năm tài chính, căn cứ tỷ lệ % doanh thu ko kể nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cơ quan tài chính cấp trên xác định chính thức số tiền tiêu dùng đất trong năm cần nộp trong thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm để công ty quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo thực hiện. 

Trường hợp, số tiền tiêu dùng đất hằng năm cần nộp lớn hơn số tiền tiêu dùng đất tạm tính đã nộp thì trong thời hạn 30 ngày đề cập từ ngày có thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm, công ty quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo nộp bổ sung số tiền nộp thiếu. 

Trường hợp số tiền tiêu dùng đất hằng năm cần nộp nhỏ hơn số tiền tiêu dùng đất hằng năm công ty quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo đã nộp thì được trừ số tiền nộp thừa vào số tiền cần nộp năm sau. 

Trường hợp có sự điều chỉnh về thời hạn tiêu dùng đất theo phương án, hợp đồng đã ký hoặc có sự thay đổi diện tích tiêu dùng đất, thay đổi giá đất, tỷ lệ  % đơn giá thì trong thời hạn 30 ngày đề cập từ ngày có quyết định của Bộ Quốc phòng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất, đơn vị, công ty cần thông báo để Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng chủ trì, điều chỉnh tiền tiêu dùng đất cần nộp báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt. 

Hết thời hạn thông báo nộp tiền, công ty quân đội, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo ko nộp hoặc nộp ko toàn bộ tiền tiêu dùng đất hằng năm sẽ cần trả tiền chậm nộp đối sở hữu số tiền chưa nộp (do Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng xác định, thông báo và thu hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xử lý). 

Thông tư của Bộ Quốc phòng cũng quy định, hằng năm, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng cần chủ trì, phối hợp sở hữu Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu, Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần, Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng xác định tiền tiêu dùng đất hằng năm theo hợp đồng thuê đất mà công ty cổ phần hóa, thoái vốn đã ký sở hữu Bộ Quốc phòng; Căn cứ phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và dự toán thu ngân sách nhà nước về tiền tiêu dùng đất đã thông báo, thông báo điều chỉnh số tiền tiêu dùng đất hằng năm để công ty cổ phần hóa, thoái vốn nộp về tài khoản tạm giữ và gửi Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng để theo dõi… 

Phan Dương –