Vốn hóa thu nhập là gì?

Vốn hóa thu nhập là phương pháp xác định giá trị của một tổ chức bằng cách tính giá trị thu nhập dự kiến của nó dựa trên thu nhập hiện tại và hiệu suất dự kiến trong tương lai. Phương pháp này được thực hiện bằng cách tìm giá trị hiện tại ròng (NPV) của lợi nhuận hoặc dòng tiền dự kiến trong tương lai và chia với tỷ suất vốn hóa (cap rate). Đây là một cách tiếp cận sử dụng thu nhập để xác định giá trị của một doanh nghiệp bằng cách xem xét dòng tiền hiện tại, tỷ lệ hoàn vốn hàng năm và giá trị dự kiến của doanh nghiệp.

Những điểm chính

  • Vốn hóa thu nhập là một phương pháp thẩm định giá trị của một công ty.
  • Công thức là giá trị hiện tại ròng (NPV) chia cho tỷ suất vốn hóa.
  • Để áp dụng đúng công thức đòi hỏi sự hiểu biết mạnh mẽ về doanh nghiệp đang được xem xét.

Tìm hiểu về vốn hóa thu nhập

Tính toán vốn hóa thu nhập giúp các nhà đầu tư xác định được rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn của việc mua một công ty. Tuy nhiên, khi xem xét kết quả của tính toán này cần phải cân nhắc đến những hạn chế của nó. Phương pháp này yêu cầu nghiên cứu và dữ liệu về doanh nghiệp vốn phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp, trong quá trình đó có thể cần đến các ước tính cá nhân như khái quát và giả định. Doanh nghiệp càng rõ ràng về cấu trúc, càng chặt chẽ trong các hoạch định kế toán thì nhà đầu tư càng ít phải sử dụng giả định và khái quát.

Xác định tỷ suất vốn hóa

Xác định tỷ suất vốn hóa cho một doanh nghiệp liên quan đến nghiên cứu và kiến thức về loại hình kinh doanh và ngành công nghiệp. Thông thường ngưỡng kỳ vọng về tỷ suất hoàn vốn (ROI) của người mua đối với các doanh nghiệp nhỏ là 20% đến 25% trước khi mua cổ phiếu của một công ty bất kỳ và vì ROI không bao gồm thu nhập của chủ sở hữu mới nên số tiền đó phải tách biệt với tính toán ROI. Ví dụ, một doanh nghiệp nhỏ kiếm được 500.000 USD hàng năm và trả cho chủ sở hữu một giá thị trường hợp lý (FMV) là 200.000 USD sẽ sử dụng mức thu nhập 300.000 USD để áp dụng vào các phép tính định giá.

Khi đã có dữ liệu cụ thể cho tất cả các biến, việc tính toán tỷ suất vốn hóa sẽ là một công thức đơn giản với thu nhập hoạt động / giá mua. Đầu tiên phải xác định tổng thu nhập hàng năm của nhà đầu tư, sau đó là khấu trừ chi phí hoạt động để tính ra thu nhập hoạt động ròng. Thu nhập hoạt động ròng sau đó được chia cho giá mua tài sản/đầu tư để xác định tỷ suất vốn hóa.

Hạn chế của phương pháp vốn hóa thu nhập

Đánh giá một công ty dựa trên thu nhập trong tương lai có những nhược điểm nhất định. Đầu tiên, phương pháp tính toán thu nhập trong tương lai có thể không chính xác, dẫn đến lợi suất của khoản đầu tư không được như kỳ vọng. Các sự kiện đặc biệt có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến thu nhập, đồng thời ảnh hưởng đến định giá đầu tư. Ngoài ra, một công ty khởi nghiệp mới kinh doanh trong một hoặc hai năm có thể thiếu dữ liệu đầy đủ để tìm định giá chính xác của doanh nghiệp.

Do tỷ suất vốn hóa sẽ phản ánh khả năng chịu rủi ro của người mua, đặc điểm thị trường và yếu tố tăng trưởng dự kiến của công ty, người mua cần biết những rủi ro chấp nhận được và ROI mong muốn. Nếu người mua không nắm được tỷ suất mục tiêu, anh ta có thể trả quá nhiều cho một công ty hoặc bỏ qua một khoản đầu tư phù hợp hơn.

Ví dụ về vốn hóa thu nhập

Trong 10 năm qua, một doanh nghiệp địa phương có dòng tiền hàng năm là 500.000 USD và dựa trên dự báo, dòng tiền này được kỳ vọng sẽ tiếp tục vô thời hạn. Chi phí hàng năm của doanh nghiệp là 100.000 USD, do đó doanh nghiệp kiếm được 400.000 USD mỗi năm (500.000 USD – 100.000 USD = 400.000 USD). Để xác định giá trị của doanh nghiệp, nhà đầu tư kiểm tra các khoản đầu tư không rủi ro khác với dòng tiền tương tự. Anh ta tính ra một trái phiếu kho bạc trị giá 4 triệu USD mang lại 1% lãi mỗi năm tức là 40.000 USD, từ đó suy ra giá trị của công ty là 4.000.000 USD vì đó là một khoản đầu tư tương tự về tỷ lệ lời lỗ.