Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt 2,463.8 ngàn tỷ đồngTổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt 2,463.8 ngàn tỷ đồng

Vietstock – Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt 2,463.8 ngàn tỷ đồng

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy một số địa phương thực hiện giãn bí quyết theo mọi Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những khu vực phát sinh dịch nên tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4.9% so sở hữu cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 1.1%).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.463 triệu tỷ đồng

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Sáu ước tính đạt 381.9 ngàn tỷ đồng, giảm 2% so sở hữu tháng trước và giảm 6.6% so sở hữu cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 2/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,177.6 ngàn tỷ đồng, giảm 8.4% so sở hữu quý trước và tăng 5.1% so sở hữu cùng kỳ năm trước, trong đấy: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 956.8 ngàn tỷ đồng, giảm 7% và tăng 6%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 101.1 ngàn tỷ đồng, giảm 17.8% và giảm 1.4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1.4 ngàn tỷ đồng, giảm 55.4% và giảm 5.7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 118.3 ngàn tỷ đồng, giảm 10.1% và tăng 4.2%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2,463.8 ngàn tỷ đồng, tăng 4.9% so sở hữu cùng kỳ năm trước, ví như loại trừ chi tiết giá tăng 3.55% (cùng kỳ năm 2020 giảm 5.77%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đạt 1,985.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 80.6% tổng mức và tăng 6.2% so sở hữu cùng kỳ năm trước. Trong đấy, lương thực, thực phẩm tăng 7.8%; phương tiện đi lại tăng 6.4%; may mặc tăng 5.5%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 3.5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 0.2%. Một số địa phương có mức doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng tăng so sở hữu cùng kỳ năm trước: Đà Nẵng tăng 7.4%; Cần Thơ tăng 6.9%; Hải Phòng tăng 5.9%; Hà Nội tăng 2.1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm nay ước tính đạt 224 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.1% tổng mức và giảm 2.7% so sở hữu cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 20.3%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm nay so sở hữu cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Hải Phòng tăng 4.9%; Cần Thơ tăng 2.5%; Đà Nẵng tăng 1.3%; Hà Nội giảm 2.3%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 3.3%; Bắc Ninh giảm 4.2%; Quảng Ninh giảm 5.5%.

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng ước tính đạt 4.5 ngàn tỷ đồng, chiếm 0.2% tổng mức và giảm 51.8% so sở hữu cùng kỳ năm trước do Việt Nam chưa mở cửa du lịch quốc tế để khống chế dịch Covid-19, đồng thời một số địa phương thực hiện giãn bí quyết xã hội nên du lịch nội địa kém nhộn nhịp. Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng giảm mạnh so sở hữu cùng kỳ năm trước: Bắc Ninh giảm 61.8%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 53.6%; Hải Phòng giảm 46.5%; Hà Nội giảm 44.3%; Đà Nẵng giảm 43.5%; Quảng Ninh giảm 36.6%; Cần Thơ giảm 20.3%.

Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng ước tính đạt 249.9 ngàn tỷ đồng, chiếm 10.1% tổng mức và tăng 4.4% so sở hữu cùng kỳ năm 2020, trong đấy doanh thu của Cần Thơ tăng 17.1%; Đà Nẵng tăng 12.3%; Hải Phòng tăng 9.9%; Hà Nội tăng 3.9%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.1%; Bắc Ninh giảm 6.5%; Thái Bình giảm 5.6%.

Nhật Quang